Laerskool in Phalaborwa

VroeŽ kind-ontwikkeling

In die grondslagfase streef ons daarna om elke kind geborge en veilig te laat voel.† Dit is vir ons baie belangrik dat elke leerling†se potensiaal ten volle bereik word,† maar dat daar ook genoeg aandag gegee kan word aan 'n leerling, wat 'n probleem ondervind.† In die grondslagfase het ons ervare onderwyseresse wat 'n passie vir die onderwys het.† Daar word gepoog om op hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die onderwys.

Elke kind is uniek.† Elke kind ervaar en interpreteer inligting op hul eie manier.† Daarom gebruik die onderwysers verskillende benaderings om die werk interessant en verstaanbaar vir al die leerlinge†te maak.

Volgens die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) vir graad 1 tot 3, het die grondslagfase vyf vakke:

Afrikaans:

In die grondslagfase is die belangrikste vaardighede in die kurrikulum vir Huistaal die volgende:

Die Taleprogram word met al die ander vakke geÔntegreer.† Taal word oor die kurrikulum heen in alle mondelinge, lees- en skryfwerk gebruik.† Baie van die luister- en praatvaardighede sal ontwikkel word in Wiskunde en Lewensvaardigheid.

English:

In the Foundation Phase, the skills in the First Additional Language are:

Wiskunde:

Wiskunde in die grondslagfase bestaan uit vyf inhoudsareas.† Elke inhoudsarea dra tot 'n spesiefieke vaardigheid by. Die inhoudsareas is as volg:

Lewensvaardigheid:

Die vak Lewensvaardigheid is die middelpunt vir die holistiese ontwikkeling van leerlinge.† Dit het betrekking op die sosiale, persoonlike, intellektuele, emosionele en fisiese groei†en die manier waarop dit geÔntegreer word.† Lewensvaardigheid is 'n vak wat oor verskillende terreine heen sny en moet die onderrig van die ander kernvakke in die grondslagfase ondersteun en versterk.† Assessering in Lewensvaardigheid gedurende die Junior PrimÍre fase ondersteun en versterk die kind in totaliteit.

Assessering in Lewensvaardigheid gedurende die grondslagfase is meestal informeel en deurlopend van aard.† Die formele assessering van elke leerder, wat een keer per kwartaal moet plaasvind, moet formeel deur die onderwyser opgeteken word.